Общи условия

Увод
Настоящите общи условия за ползване на уебсайт www.spasetedivatapriroda.bg уреждат правилата за кампанията на ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, по финансиране на опазването на природни местообитания, растителни и животински видове на територията на Република България.
 
С приемането им потребителите се съгласяват, че са запознати с тях и приемат да ги спазват безусловно.
 
Потребителите декларират, че няма да възпроизвеждат по какъвто и да било начин – печатен, електронен и др.  – намиращите се в него материали, разпространяват, излъчват, обработват или общо да не използват тези материали, освен по начините, допустими от законите или условията на уебсайта.
 
Потребителите се задължават да не премахват наличните указания за авторско право, търговските марки и др., отнасящи се до защита на интелектуалната собственост, поставени от издателите на уебсайта върху произведенията.
 
„ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по законите на Република България, партньор на WWF-World Wide Fund For Nature (бивш World Wildlife Fund), което припознава приоритетите и целите на тази организация като свои собствени. Инициалите WWF и думите WORLD WIDE FUND FOR NATURE са интелектуална собственост на WWF-World Wild Fund for Nature (бивш World Wildlife Fund ) и се ползват с изричното разрешение на тази организация.
 
І. Достъп на потребители
Потребителите на уебсайта могат да ползват свободно информацията в него за информационни цели и за целите на набиране на средства в помощ на дейностите по опазване на природни местообитания, растителни и животински видове.
 
Ограничения
Този уебсайт може да се ползва само и единствено за извършване на дарение. Създаването на връзки към него от страна на уебсайтове със съдържание, което е несъвместимо с целите на този уебсайт или общо с целите на „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България”, или пък противоречи на закона и добрите нрави, e недопустимо.

Възпроизвеждането на която и да е част от този уебсайт е изрично забранено.
 
ІІ. Отговорност и обезщетения
„ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България” не носи отговорност за евентуални вреди, причинени вследствие от ползването или изтеглянето на каквито и да било материали или общо информация от този уебсайт. Употребата на материали или позоваването на такива е изцяло отговорност на потребители на уебсайта и същите носят изцяло отговорност за всички претенции на трети лица спрямо „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България”, предявени на базата употреба или злоупотреба с уебсайта от негови потребители.

„ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България” си запазва правото да търси обезщетение по общия граждански ред за всички случаи на понесени вреди и платени компенсации на трети лица от потребителите на уебсайта, причинили същите тези вреди.
 
ІII. Защита на личните данни
Личните данни на дарителите се събират и обработват само и единствено за целите на този уебсайт и дейността на „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“ в обществена полза. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.

С въвеждане на личните данни от страна на потребителите в процеса на дарение същите дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни на трети лица във връзка с целите на уебсайта – доставчици на онлайн разплащания, куриери и др. подизпълнители, както и за предоставянето им на трети лица – партньори на „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“, във връзка с благотворителни кампании и дейности, свързани с основния предмет на дейност на организацията в обществена полза.

Дарителите се съгласяват при въвеждане на адреса на електронната си поща да получават съобщения във връзка с посочените по-горе кампании и дейности, което се третира като „директен маркетинг”.

Всеки дарител има право по всяко време да: поиска заличаване на личните му данни, възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да получи уведомление преди първо използване на личните му данни за целите на директния маркетинг.
 
Искането за заличаване или възражението се извършва в писмена форма или по електронна поща. Когато се прави от пълномощник, към него се представя и нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, когато искането се изпраща по електронна поща „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“ извършва проверка за отказа на дадения от „осиновителя” телефонен номер за контакт с оглед потвърждаване автентичността на автора на изявлението.
 
Технически мерки за защита на потребителите на уебсайта
Регистрацията на лични данни на уебсайта е защитена със сертификат на GeoTrust с разширена валидация (зелена лента). Протоколът осигурява криптирана връзка между сървъра (уебсайта) и клиентския браузър. Сертификатът гарантира опазването на конфиденциалността на личните данни.
 
IV. Начини за извършване на дарението.
Дарението е парично и се извършва по електронен или банков път. Дарителят има възможност да избере две възможности за извършване на даренията: еднократна и периодична. При избор на периодично даряване дарителят се съгласява с периода, на който ще извършва дарения, посочен от „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“.
 
Поощряване на дарителите – в зависимост от размера на извършеното дарение се предвижда разпределяне на символични знаци за дарител – плюшени играчки или други предмети. Броят на разпределените знаци варира ежегодно в зависимост от приоритетите в кампанията на „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“. Целта на знаците е да се популяризира кампанията по дарителство и да се насърчи периодичното даряване на парични средства в подкрепа на опазване на природни местообитания, растителни и животински видове.
 
Даренията, извършени в течение на календарната година, се признават съгласно разпоредбите на чл. 31 ал. 1 т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 22 ал. 1 т.”л” от Закона за облагане доходите на физическите лица. На всички лица, заявили желание на имейл kampania@spasetedivatapriroda.bg или с писмо на адрес гр. София, п.к. 1612, бул. „Цар Борис III“ 19Б, ет. 4, ВВФ-Световен фонд за дивата природа, се изготвя договор за дарение, който следва да се приложи към годишната данъчна декларация.

V. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
 
Изберете своята сума за месечно или еднократно дарение и попълнете данните си в регистрационната форма.
 
Важно: Електронният сертификат и всички останали подаръци ще бъдат изпратени на реалния дарител, извършил плащане към WWF България.
 
След като се регистрирате и продължите нататък, ще се отвори страницата с опции за плащане. Те са:
 
1/ EPAY.BG
 
Дарението през ePay.bg се извършва чрез регистрирана карта или микросметка. ePay.bg е 100% сигурна и надеждна българска система за онлайн разплащания.
 
2/ gate2shop
 
Дарението през Gate2Shop се извършва лесно и удобно с кредитна или дебитна карта, без да е необходима предварителна регистрация (подобно на PayPal). Gate2Shop е платформа за онлайн разплащания, с всички необходими сертификати за защита на личните данни и трансакциите.
 
3/ БАНКОВ ПРЕВОД
 
УниКредит Булбанк, клон Хан Крум
IBAN: BG58 UNCR 7000 1516 4655 98
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ВВФ-Световен фонд за дивата природа
Основание за плащане: Дарение за работата на WWF и вашия имейл.
 
Важно: Обработката на банковите извлечения отнема от 3 до 5 дни. Ако предпочетете този метод, моля, пишете на kampania@spasetedivatapriroda.bg, за да получите по-бързо сертификата за дарение.
 
4/ ПЕРИОДИЧЕН БАНКОВ ПРЕВОД
 
Можете да направите дарение чрез периодичен банков превод. В някои банки услугата се нарича фиксиран превод. При активирането на услугата желаната сума за дарение се превежда автоматично от банката по сметката на WWF. Вие сами определяте размера на дарението и срока.
 
След активиране на услугата, моля, изпратете копие от банковия документ по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1612, бул. „Цар Борис III“ 19Б, ет. 4, до WWF, Елена Ганчева, или сканирано копие на имейл: kampania@spasetedivatapriroda.bg.
 
Банкова сметка на WWF България:
УниКредит Булбанк, клон Хан Крум
IBAN: BG58 UNCR 7000 1516 4655 98
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ВВФ-Световен фонд за дивата природа
Основание за плащане: Дарение за WWF, вашето име и имейл.

5/ PAYPAL
Дарението през Paypal се извършва лесно и удобно с кредитна или дебитна карта. Paypal е платформа за онлайн разплащания, с всички необходими сертификати за защита на личните данни и трансакциите.

VI. ДОСТАВКА

Сертификатът се изпраща само по имейл.
 
Плюшените играчки се изпращат само на дарители, които са регистрирани като месечни дарители и са достигнали сума от най-малко 50 лв. Доставят се с куриер за сметка на WWF. Моля, посочете точен адрес и телефон, на които куриер да може да се свърже с вас в работни дни от 9:00 до 18:00 ч.

За еднократни дарения не се изпращат плюшени играчки. Те могат да бъдат закупени в онлайн магазина на WWF на адрес: shop.spasetedivatapriroda.bg

 
VII. Промени в общите условия
„ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“ си запазва правото да въвежда промени в общите условия за ползване на уебсайта с цел подобряване на неговата работа, в начините за регулиране на отношенията с потребителите и общо за запазване каузата на същия. Потребителите са длъжни да се информират за настъпили промени в Общите условия и съответно да ги спазват във вида, в който са публикувани.
 
VIII. Влизане в сила на общите условия. Разрешаване на спорове.
Настоящите общи условия влизат в сила с публикуването им на страницата на www.spasetedivatapriroda.bg  и са валидни до тяхното изменение или отмяната им от нови общи условия. Издателят на този уебсайт поддържа архив на общите условия, с оглед преценка на спазването им по време на тяхното действие.
 
Всички спорове по прилагането на Общите условия, при или по повод извършените дарения, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
 
IX. Контакти
Потребителите на уебсайта могат да се свържат с представител на „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“ чрез:
- имейл до kampania@spasetedivatapriroda.bg;
- писмо до ВВФ-Световен фонд за дивата природа, гр. София, п.к. 1612, бул. „Цар Борис III“ 19Б, ет. 4;
- обаждане на телефон 02/808 20 64 в работни дни от 9:00 до 18:00 ч.

Последна редакция: 3.1.2018 г.