Общи условия

Увод

Настоящите общи условия за ползване на уебсайт www.spasetedivatapriroda.bg уреждат правилата за извършване на онлайн дарения от физически лица към Сдружение „ВВФ България“.
 
С приемането им потребителите се съгласяват, че са запознати с тях и приемат да ги спазват безусловно.
 
Потребителите декларират, че няма да възпроизвеждат по какъвто и да било начин – печатен, електронен и др.  – намиращите се в уебсайта материали, разпространяват, излъчват, обработват или общо да не използват тези материали, освен по начините, допустими от законите или условията на уебсайта.
 
Потребителите се задължават да не премахват наличните указания за авторско право, търговските марки и др., отнасящи се до защита на интелектуалната собственост, поставени от издателите на уебсайта върху произведенията.
 
Сдружение „ВВФ България” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по законите на Република България, партньор на WWF-World Wide Fund For Nature (бивш World Wildlife Fund), което припознава приоритетите и целите на тази организация като свои собствени. Инициалите WWF и думите WORLD WIDE FUND FOR NATURE са интелектуална собственост на WWF-World Wild Fund for Nature (бивш World Wildlife Fund ) и се ползват с изричното разрешение на тази организация.

Цели на сдружението
(1) Да опазва и възстановява природната среда и екологичните процеси в България, в Централна и Източна Европа и по света, в съответствие с ценностите и стратегиите на WWF World Wide Fund for Nature (бивш World Wildlife Fund) и глобалната мрежа от организации, оправомощени да извършват дейности под марката ВВФ (WWF).
(2) Да опазва и съхранява екосистемното разнообразие, в това число на фауна и флора, ландшафт, води, почви, въздух и други природни ресурси, като се обръща особено внимание на основни екологични процеси и животоподдържащи системи, както и на подсигуряване, че използването на диви видове и природни екосистеми е устойчиво.
(3) Да допринася за защита на населението чрез опазване и възстановяване на природата, която е основа за осигуряване на човешкия поминък, чрез защита на околната среда от вредни въздействия, както и чрез разпространение на знания и умения, свързани с това.
 
І. Достъп на потребители
Потребителите на уебсайта могат да ползват свободно информацията в него за информационни цели и за целите на набиране на средства в помощ на дейностите по опазване на дивата природа и околната среда.
 
Ограничения
Този уебсайт може да се ползва само и единствено за извършване на дарение. Създаването на връзки към него от страна на уебсайтове със съдържание, което е несъвместимо с целите на този уебсайт или общо с целите на „ВВФ България“, или пък противоречи на закона и добрите нрави, e недопустимо.

Възпроизвеждането на която и да е част от този уебсайт е изрично забранено.
 
ІІ. Отговорност и обезщетения
„ВВФ България“ не носи отговорност за евентуални вреди, причинени вследствие от ползването или изтеглянето на каквито и да било материали или общо информация от този уебсайт. Употребата на материали или позоваването на такива е изцяло отговорност на потребители на уебсайта и същите носят изцяло отговорност за всички претенции на трети лица спрямо „ВВФ България“, предявени на базата употреба или злоупотреба с уебсайта от негови потребители.

„ВВФ България“ си запазва правото да търси обезщетение по общия граждански ред за всички случаи на понесени вреди и платени компенсации на трети лица от потребителите на уебсайта, причинили същите тези вреди.
 
ІII. Защита на личните данни
Личните данни на дарителите се събират и обработват само и единствено за целите на този уебсайт и дейността на „ВВФ България“ в обществена полза. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.

Подробна информация можете да откриете тук.
Важно: Нямаме право да се свързваме с хора, които не са дали лично съгласието си за това.
Затова следва да предоставите свои лични данни и да получите електронния сертификат и всички останали подаръци, които после да предадете на човека, на когото искате да направите подарък.
 
IV. Начини за извършване на дарението.
Дарението е парично и се извършва по електронен или банков път. Дарителят има възможност да избере две възможности за извършване на даренията: еднократна и ежемесечна. При избор на ежемесечно даряване дарителят се съгласява с периода, на който ще извършва дарения, посочен от „ВВФ България“.
 
Поощряване на дарителите – в зависимост от размера на извършеното дарение се предвижда разпределяне на символични знаци за дарител – плюшени играчки или други предмети. Броят на разпределените знаци варира ежегодно в зависимост от приоритетите на дарителската програма на „ВВФ България“. Целта на знаците е да се популяризира програмата и да се насърчи периодичното даряване на парични средства в подкрепа на опазване на дивата природа и околната среда.

V. Данъчни облекчения.
Даренията, извършени в течение на календарната година, се признават съгласно разпоредбите на чл. 31 ал. 1 т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 22 ал. 1 т.”л” от Закона за облагане доходите на физическите лица. На всички лица, заявили желание на имейл kampania@spasetedivatapriroda.bg или с писмо на адрес гр. София, п.к. 1612, бул. „Цар Борис III“ 19Б, ет. 4, ВВФ България, се изготвя свидетелство за дарение, което следва да се приложи към годишната данъчна декларация.

VI. Нaчини за плащане.
Дарителят избира сума за еднократно или ежемесечно дарение и след това попълва личните си данни в регистрационната форма.
 
След като се регистрира и продължиьс нататък, ще се отвори страницата с опции за плащане. Те са:
1. Плащане с кредитна или дебитна карта през iCard
iCard е партньор на „ВВФ България“ и ни помага в опазването на дивата природа. За да направите плащане през системата, не е нужно да имате профил.

2. Плащане с кредитна или дебитна карта през epay.bg
За да направите плащане през системата, не е нужно да имате профил.

Важно: Ако желаете да направите ежемесечно дарение, трябва да позволите на системата да запази данните за вашата карта чрез отметка в полето. Само така вноските ще бъдат автоматизирани и няма да се налага повторна регистрация всеки месец.

Ако искате дарението да е еднократно, не слагайте отметка за запазване на картата ви за следващи плащания.

3. Paypal
Дарението през Paypal се извършва лесно и удобно с кредитна или дебитна карта. Paypal е платформа за онлайн разплащания, с всички необходими сертификати за защита на личните данни и трансакциите.

4. Банков превод
УниКредит Булбанк, клон Хан Крум
IBAN: BG58UNCR70001516465598
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ВВФ България
Основание за плащане: Дарение за работата на WWF и вашия имейл.
 
Важно: Обработката на банковите извлечения отнема от 3 до 5 дни. Ако предпочетете този метод, моля, пишете на kampania@spasetedivatapriroda.bg, за да получите по-бързо сертификата за дарение.
 
5. Периодичен банков превод
Можете да направите дарение чрез периодичен банков превод. В някои банки услугата се нарича фиксиран превод. При активирането на услугата желаната сума за дарение се превежда автоматично от банката по сметката на „ВВФ България“. Вие сами определяте размера на дарението и срока.
 
След активиране на услугата, моля, изпратете сканирано копие или снимка на банковия документ имейл: kampania@spasetedivatapriroda.bg.
 
Банкова сметка на WWF България:
УниКредит Булбанк, клон Хан Крум
IBAN: BG58UNCR70001516465598
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ВВФ България
Основание за плащане: Дарение за WWF, вашето име и имейл.

VII. Прекратяване на дарение и възстановяване на сума
Всяко дарение може да бъде прекратено. Необходимо е дарителят да изпрати имейл до kampania@spasetedivatapriroda.bg и да поиска спиране на плащането.

Ако дарителят плаща чрез банков превод, прекратяването се извършва от самия дарител в офис на банката или в онлайн банкирането си.

Ако дарител желае да му бъде върнато дарение частично или напълно, трябва да изпрати искането си до имейл kampania@spasetedivatapriroda.bg.

VIII. Доставка
Сертификатът за дарение, както и свидетелството за дарение, което се прилага към данъчната декларация, се изпращат само по имейл.
 
Плюшените играчки или други видове подаръци се доставят с куриер за сметка на „ВВФ България“. Моля, посочете точен адрес и телефон, на които куриер да може да се свърже с вас в работни дни от 9:00 до 18:00 ч. Можете да предоставите и офис или автомат на Спиди.

IX. Промени в общите условия
„ВВФ България“ си запазва правото да въвежда промени в общите условия за ползване на уебсайта с цел подобряване на неговата работа, в начините за регулиране на отношенията с потребителите и общо за запазване каузата на същия. Потребителите са длъжни да се информират за настъпили промени в Общите условия и съответно да ги спазват във вида, в който са публикувани.
 
X. Влизане в сила на общите условия. Разрешаване на спорове.
Настоящите общи условия влизат в сила с публикуването им на страницата на www.spasetedivatapriroda.bg  и са валидни до тяхното изменение или отмяната им от нови общи условия. Издателят на този уебсайт поддържа архив на общите условия, с оглед преценка на спазването им по време на тяхното действие.
 
Всички спорове по прилагането на Общите условия, при или по повод извършените дарения, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
 
XI. Контакти
Потребителите на уебсайта могат да се свържат с представител на „ВВФ България“ чрез:
- имейл до kampania@spasetedivatapriroda.bg;
- писмо до ВВФ България, гр. София, п.к. 1000, ул. „Княз Борис I“ 147, ет. 1;
- обаждане на телефон 02/808 20 64 в работни дни от 9:00 до 18:00 ч.

Последна редакция: 6.12.2021 г. (смяна на адрес на управление на WWF България)